Skip to main content

Application form

Are you a Future Female Leader with the ambition and potential to get to the very top? Would you like to use the Future Female Leader Programme to optimally apply your knowledge and experience? Then sign up now!

Personal information:

Click or drag a file to this area to upload.
Allowed file formats: .doc, .docx,. ppt, .pptx, .pdf, .png, .jpg (max 20mb.)

Education and work experience

Additional information

ALGEMENE VOORWAARDEN OPLEIDINGSPROGRAMMA EN SYSTEEMINTERVENTIES GEGEVEN DOOR FFL 


1. Voorwaarden van toepassing 


Op alle Opleidingsprogramma’s van Future Female Leaders  (FFL) zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Tot de programma’s van FFL worden gerekend: 

- Future Female Leaders basisprogramma

- Proeverij (twee-daagse)

- Advanced Programma

- Hybride programma

- Incompany programma’s 


Alle programma’s zijn op de website (futurefemaleleaders.nl) te vinden.


 2. Omvang verplichtingen

 

2.1. Met FFL gesloten overeenkomsten leiden voor FFL tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatverplichting. FFL is gehouden haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van FFL verlangd kan worden. Als FFL de overeenkomst geheel of deels door overmacht niet kan nakomen, verplicht zij zich er toe, zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is, alternatieve uitvoering voor te stellen, zodat de gesloten overeenkomst alsnog ten uitvoer wordt gebracht. 


2.2. Als FFL voor de uitvoering van een met FFL gesloten overeenkomst derden inschakelt, is FFL gehouden deze derden zodanig zorgvuldig te selecteren, als de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever dit zou doen als de deelnemer, respectievelijk opdrachtgever die derden zelf zou selecteren. Derden die op verzoek van FFL als gastdocent in een opleidingsprogramma optreden, doen dat slechts na uitvoerig vooroverleg met FFL over de vereiste lesinhoud en didactische vereisten. 


2.3 Vragen van administratieve, onderwijsinhoudelijke of organisatorische aard worden door FFL binnen zeven werkdagen beantwoord. Mocht een vraag niet binnen deze termijn beantwoord kunnen worden, dan wordt binnen zeven werkdagen een bericht van ontvangst verstuurd. Daarbij wordt tevens een indicatie gegeven wanneer men een antwoord kan verwachten.


 2.4. FFL zorgt via brochures, websites en eventuele andere uitingen voor eenduidige informatie over lesdata, lestijden en locatie. FFL is via secretariaat@futurefemaleleaders.nl , of edelenbos@futurefemaleleaders.nl  bereikbaar. Voor vragen die per omgaande een reactie vereisen is FFL bereikbaar via 020-7233642 of 06 – 53501346 (secretariaat of voicemail). 


2.5. Voor zover FFL voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door de opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is FFL uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking. 3. Plaatsing / Toelating 


3.1. De door FFL aangeboden opleidingsprogramma’s vinden alleen doorgang bij voldoende aanmelding. Deelnemers worden uiterlijk drie weken van te voren geïnformeerd over doorgang van het opleidingsprogramma waarvoor zij zich hebben aangemeld. Bij meer aanmeldingen dan er geplaatst kunnen worden, volgt plaatsing in de volgorde van aanmelding. 


3.2 Toelating geschiedt na (telefonische) intake en of met het programma management FFL. 4. Annulering / Ontbinding / Opzegging 


4.1 Open inschrijving 


4.1.1. Na inzending van het aanmeldingsformulier geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen, waarin men de aanmelding zonder kosten of verplichtingen kan annuleren. Annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. 


4.1.2. Niet-deelnemen aan een opleidingsprogramma op die data waarop men geplaatst is, wordt aangemerkt als annulering. 


4.1.3. Kosteloze annulering van het opleidingsprogramma, schriftelijk of per e-mail, is mogelijk tot zes weken voor aanvang. Bij niet tijdige annulering is het volledige bedrag van het opleidingsprogramma onherroepelijk verschuldigd en kan geen aanspraak worden gemaakt op enige restitutie. Met inachtneming van het in 3 bepaalde mag een geplaatste deelnemer zich laten vervangen. 


4.1.4. Gedane betalingen worden in geval een opleidingsprogramma niet doorgaat, binnen twee weken na bekendmaking van het niet doorgaan ervan gerestitueerd. 


4.2. Maatwerk 


4.2.1. Bij annulering van door FFL op verzoek van de opdrachtgever ontwikkeld maatwerk (al dan niet in-company) worden bij annulering tot één maand voor de aanvang de daadwerkelijk door FFL gemaakte (en door FFL te specificeren) kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor de aanvang is de eerste overeengekomen termijn verschuldigd naast de daadwerkelijk door FFL gemaakte kosten. 


4.2.2. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald. 

5. Betaling 


Rond de start van het opleidingsprogramma zal de factuur opgestuurd worden. De betalingstermijn is 10 dagen; in ieder geval dient betaling voor de start van een opleidingsprogramma te hebben plaatsgevonden.
6. Geheimhouding 


Deelnemers en docenten zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Alle informatie, al dan niet verband houdend met het opleidingsprogramma geldt als vertrouwelijk, met uitzondering van die informatie die publiekelijk bekend is. Deze verplichting geldt zowel gedurende de overeenkomst als na beëindiging ervan. 


7. Klachten 


Klachten kunnen worden ingediend bij mw. Mr N.M. Edelenbos.

Een klacht kan mondeling, schriftelijk of per e-mail worden geuit. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld en vertrouwelijk behandeld. Wanneer langere tijd 3 nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer c.q. opdrachtgever hiervan binnen een week op de hoogte gesteld, wordt de reden van uitstel toegelicht en wordt een indicatie gegeven van de termijn waarin de klacht zal kunnen worden afgehandeld. De klacht wordt geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.


 8. Geschillen 


Partijen komen ten aanzien van alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, in eerste instantie met elkaar overeen in overleg te treden om een oplossing in der minne trachten te bereiken. Partijen laten elkaar gedurende de looptijd van de overeenkomst uit eigener beweging weten welke eventuele klachten er zijn, zodat elk der partijen tijdig in de gelegenheid is tot aanpassingen. 


9. Intellectuele Eigendomsrechten


9.1 Het auteursrecht op de door FFL uitgegeven brochures, trainings- en opleidingsmaterialen berust bij FFL, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. 


9.2  Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en portretrechten, ter zake door of namens FFL gemaakt beeldmateriaal van de Kandidaat, zoals video’s, foto’s, tekeningen, affiches e.d., berusten uitsluitend bij FFL. Door medeondertekening van deze Overeenkomst doet de Kandidaat afstand van al haar rechten ter zake. FFL is gerechtigd dit beeldmateriaal voor onder meer promotiedoeleinden ten behoeve van FFL te gebruiken. 


10 Aansprakelijkheid


10.1 FFL spant zich in de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat FFL in voor de goede kwaliteit van de uitvoering van haar werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat is echter afhankelijk van factoren die buiten de invloedssfeer van FFL vallen. FFL kan daarom geen garanties verstrekken met betrekking tot de te verwachten resultaten van de Opleiding. 


10.2 FFL zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade die het gevolg is van enige tekortkoming van de Kandidaat bij de naleving van haar verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking c.q. inzet bij de deelname aan de Opleiding. 


11 Relatiebeding


11.1 Opdrachtgever verbindt zich jegens FFL om gedurende de duur van deze Overeenkomst alsmede een (1) jaar na beëindiging van deze Overeenkomst, direct noch indirect, in welke vorm of hoedanigheid dan ook, anders dan via tussenkomst van FFL, docenten die verbonden zijn aan de Opleiding in dienst te nemen respectievelijk anderszins werkzaamheden te laten verrichten voor haar eigen organisatie dan wel aan te zetten om werkzaamheden voor derden te verrichten (al dan niet in dienstbetrekking). 


11.2 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met haar verplichting als bepaald in Artikel 8.1 is Opdrachtgever aan FFL een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 50.000 (zegge: vijftig duizend Euro) per inbreuk alsmede EUR 1.000 (zegge: duizend Euro) per dag dat de inbreuk voortduurt, zonder dat enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst vereist is en onverlet het recht van FFL om volledige vergoeding te vragen van de ten gevolge van een dergelijke inbreuk geleden schade.

12 Slotbepalingen


12.1 Indien en voor zover enige bepaling in deze Voorwaarden niet (langer) verenigbaar blijkt te zijn met wettelijke voorschriften, blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepaling zal worden vervangen door een bepaling die het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. 


12.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig en verbindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 


12.3 Op deze Voorwaarden  is Nederlands recht van toepassing.


12.4 De exclusief bevoegde rechter bij geschil over (uitvoering van) deze Voorwaarden, is de Rechtbank te Amsterdam.

Future Female Leaders (FFL)is verantwoordelijk voor de verwerking van alle gegevens op deze site en bijbehorende communicatie. Heeft u vragen of opmerkingen, dan horen wij dat graag van u via secretariaat@futurefemaleleaders.nl.

 

Verwerking gegevens nieuwsbrieven en mailings

Het doel van de gegevensverzameling over ontvangers van de nieuwsbrieven en mailings is inzicht te krijgen in het lees- en klikgedrag. Hiermee krijgen we inzicht in wie de nieuwsbrieven en mailings opent, hoe vaak en wanneer. Ook wordt duidelijk op welke link wordt geklikt. Het verzendtijdstip en de inhoud van de nieuwsbrieven en mailings kan daardoor beter worden afgestemd op de wensen van de lezers. Voor de verwerking van de gegevens is met Mailchimp een verwerkersovereenkomst gesloten. De gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van toestemming door de gebruikers. Voor de nieuwsbrieven en mailings vragen wij om een e-mailadres, voor- en achternaam om de mailing te kunnen personaliseren.

 

Verwerking gegevens aanmeldformulier

Het doel van de gegevensverzameling uit het aanmeldformulier is het verzamelen van alle informatie die vereist is om een persoon deel te laten nemen aan een van onze opleidingen. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden om voor, tijdens en na een opleiding informatie over onze opleidingen te verschaffen.

Verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van toestemming door de gebruikers.

Voor het aanmelden van een opleiding vragen wij om voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en factuurgegevens en eventueel een CV.

 

Doel en grondslag gegevensverwerking

Het doel van de gegevensverzameling is het correct kunnen aanmelden van deelnemers voor onze opleidingen en het kunnen communiceren met (oud) deelnemers.

Verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van een gerechtvaardigd belang.

 

Bewaartermijn en verwerking gegevens

De verwerkte gegevens worden bewaard totdat de toestemming daarvoor wordt ingetrokken. Alle op deze site verkregen data wordt binnen de EU verwerkt.

 

Rechten van betrokkenen

Iedereen van wie wij gegevens hebben verzameld kan ons verzoeken:

Inzage te geven in verzamelde persoonsgegevens

Correcties aan te brengen in de eigen gegevens

De verwerking te staken en/of de gegevens te verwijderen

De persoonsgegevens over te dragen (‘data export’)

 Het staat iedere betrokkene een vrij een klacht in te dienen bij een toezichthouder over    de manier waarop Future Female Leaders (FFL)gegevens verwerkt en/of betrokkenen informeert. Een toezichthouder is bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens.


Bedrijfsgegevens

Future Female Leaders BV 

KVK: 63353210